Privacy Statement

Tietosuojaseloste
Tämä on H. Vesala Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 14.04.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
H. Vesala Oy, Peräsimentie 1, 03100 Nummela (Y-tunnus 0200859-1)
Puh. +358 (0)44 200 2005
Sähköposti:
Internet: www.vesala.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Timo Mannonen, , +358 44 200 2005

3. Rekisterin nimi
Asiakkuus-, kumppanuus- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on laadukas ja luotettava yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja muu tiedottaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, asema, yrityksen yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), yrityksen Y-tunnus, www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot, yrityksen toimiala, yrityksen luottokelpoisuus, tarjous- ja ostohistoria sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.
Tietojen säilytysaika on viisi (5) vuotta asiakassuhteen tai -yrityksen toiminnan päätyttyä, jonka jälkeen nimitiedot anonymisoidaan mutta yritykseen liittyvät tiedot säilytetään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla vastaanotetuista viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisista medioista yritykseen tehtyjen yhteydenottojen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, messuilta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja ottavat vastaan ja käsittelevät myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon ja yrityksen johdon henkilöt.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille muutoin kuin viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan salaustekniikoilla (SSL) asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palveluntarjoajien Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta palveluntarjoajan edellytetään huolehtivan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Subscribe newsletter

Subscribe newsletter
© 2024 Vesala
webDesign: Mekanismi »