Tilaus- ja toimitusehdot

H. Vesala Oy toimitusehdot 1.8.2018 Perustuvat Elektroniikan Komponentti ja Mittalaitetoimittajat ELKOMIT ry:n toimitusehtoihin

1. SOVELTAMISALA
Näitä toimitusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen laitteiden ja komponenttien kauppaan, jossa asennus ei sisälly toimitukseen, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Nämä ehdot eivät koske agenttikauppoja, joihin sovelletaan valmistajan myyntiehtoja.

2. TARJOUS
Myyjän tarjous annetaan sitovana ja se on voimassa 30 päiväa tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin sovita.Mikäli Myyjän tarjous on tehty välimyyntiehdoin, se tarkoittaa tarjousta heti varastosta siten, että tavara voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä kolmannelle eikä myyjä takaa tavaravaraston riittävyyttä.

3. SOPIMUS
Sopimus Myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun
– sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (hankintasopimus);
– ostaja on kirjallisesti hyväksynyt sitovan tarjouksen (tilaus); tai
– myyjä on kirjallisesti vahvistanut muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tarjouksesta poikkeavan tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus).

4. PIIRUSTUKSET JA SELOSTEET
4.1
Selosteissa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esitetyt hinta-, mitta-, paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknistä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot on annettu sitoumuksettä, ellei tarjouksessa niihin nimenomaan viitata.

4.2
Kaikki tavaran tai sen osan valmistamista varten tarvittavat piirustukset ja teknilliset asiakirjat, jotka toinen osapuoli on ennen sopimuksen tekoa tai sen jälkeen toiselle osapuolelle luovuttanut, jäävät luovuttajan omaisuudeksi. Saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

5. TOIMITUSEHTO
Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Incoterms -ehtoja.

6. PAKKAUS
Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa.

7. TOIMITUSAIKA
7.1
Ellei toimitusajasta ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrätty.

7.2
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a. sopimuksen solmimispäivä;
b. päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta, milloin sellainen on tarpeen;
c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamista.

7.3
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä Myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi.

7.4
Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. ”noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitäan, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla.

7.5
Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

7.6
Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5% viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.

8. TOIMITUS JA TAVARAN VASTAANOTTO
8.1
Ellei toisin ole sovittu, tavara katsotaan luovutetuksi, kun se on luovutettu rahdinkuljettajalle ostajalle toimittamista varten. Kun ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai Myyjän ilmoittamasta paikasta, tavara katsotaan luovutetuksi, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle tavaran olevan toimitusvalmis.

8.2
Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

8.3
Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo. Ostajan on tavaraa hänelle luovutettaessa todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä erityisellä huolella suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus.

9. YLIVOIMAINEN ESTE JA LIIKAVAIKEUS
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos viranomaistoimet, luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siita koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen.
Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa tässä kohdassa tarkoitetun seikan johdosta käy mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu ilman korvausvelvollisuutta purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastapuolelle.

10. HINTA
10.1
Tarjouksessa mainittu hinta on nettohinta tietylle yksikölle kyseisellä määrällä arvonlisäverottomana Myyjän varastossa.

10.2
Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

10.3
Jos toimituksesta sovittua hintaa on muutettava kohdassa 9 mainitusta syystä ja olisi kohtuutonta pitää myyjää tai ostajaa sopimuksessa sidottuna mainittuun hintaan, on myyjällä oikeus ja velvollisuus muuttaa kauppahintaa kohdassa 9 mainitun esteen aiheuttamalla määrällä.

11. VALUUTTAEHTO
11.1
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jolloin suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.
Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.
Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahinta ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

11.2
Mikäli valuuttakurssi alenee ennen tavaran maksupäivää, ostajalla on oikeus vaatia hinnan hyvitystä samassa suhteessa kuin valuuttakurssi on muuttunut. Tämän oikeuden menettää ostaja, joka ei maksa tavaraa viimeistään laskun erääntymispäivänä.

11.3
Mikali valuuttakurssin muutokset ovat pienempiä kuin +/- 3 %, kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta hinnanmuutoksiin.

11.4
Myyjän on esitettävä vaatimuksensa viimeistään kuukauden sisällä maksun vastaanottamispäivästä ja ostajan on esitettävä vaatimuksensa viimeistään kuukauden sisällä laskun eräpäivästä. Muussa tapauksessa menetetään oikeus hinnanmuutoksiin.

12. MAKSU
12.1
Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan Myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset.

12.2
Ellei ostaja kohtuullisen ajan kuluessa eräpäivästä ole suorittanut erääntynyttä määrää, myyjä on oikeutettu ostajalle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella vapautumaan sopimuksesta ja saamaan ostajalta korvauksen kärsimästään vahingosta, ei kuitenkaan enempää kuin maksamattoman tavaranosan arvo lisättynä viivästyskorolla ja perimiskuluilla.

12.3
Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja kauppahinnan osasuorituksia tai muita ostajalle kuuluvia erääntyneitä maksuja myyjällä on oikeus kirjallisesti asiasta huomautettuaan viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävät vakuudet asetettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

12.4
Jos ostaja muista kuin kohdassa 9 mainituista syistä laiminlyö tilatun tavaran vastaanottamisen määräpäivänä, hän on siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta aivan kuin kyseinen tavara olisi toimitettu. Myyjällä on velvollisuus huolehtia tavaran varastoinnista ostajan vastuulla ja kustannuksella ilmoitettuaan asiasta ostajalle. Ostajan pyynnöstä myyjä on velvollinen tämän kustannuksella vakuuttamaan tavaran.

13. TAKUU
13.1
Tavaroille on voimassa niiden valmistajien mahdollisesti antama takuu. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, tai mikäli tuotteen hintaan sisältyy asennus, asennuksen päätytty. Mikäli asennus ostajasta riippuvasta syystä viivästyy yli 30 päivää toimituspäivästä, takuu alkaa 31. päivänä toimituksen jälkeen.

13.2
Raaka-aine- tai valmistusvirheen ilmetessä sitoutuu myyjä siinä tapauksessa, että kyseinen tavara lähetetään myyjälle viipymättä tai viimeistään takuuajan päättyessä korjaamaan virheen oman valintansa mukaan joko kunnostamalla vioittuneen tavaran tai toimittamalla veloituksetta ostajalle uuden virheettömän tavaran ja lähettämään sen ostajalle. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä.

13.3
Takuu ei kata vaurioita, joiden aiheuttajina ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat tai muut luonnontapahtumat, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito taikka uudelleen- rakentamiset, muutokset ja asennustyöt, jotka eivät ole Myyjän (tai tämän valtuuttaman edustajan) suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole laillisesti toisin sovittu.

13.4
Mikäli valmistaja muuttaa laitteidensa rakennetta, myyjä ei ole velvollinen tekemään vastaavia muutoksia jo ostettuihin laitteisiin.

13.5
Takuuseen vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa.

13.6
Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

13.7
Takuun ulkopuolella suoritetusta laitteen kunnostuksesta myyjä myöntää 3 kuukauden huoltotakuun, joka sisältää materiaalin ja tehdyn työn.

14. REKLAMAATIOT
Tavaran määrää tai tilauksen mukaisuutta koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 8 työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta uhalla, että ostaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen.
Tavaran virheeseen liittyvät vaatimukset on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa toimituksesta. Toimituksen viivästymiseen perustuvat vaatimukset on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa viivästyksen päättymisestä lukien.
Ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjältä korvausta mistään viallisen tavaran aiheuttamista välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi henkilö- tai esine- tai varallisuusvahingosta mukaan luettuna Myyjän toimituksen muille osille aiheuttamat vauriot. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan myöskään viallisen tavaran korvaamisen aiheuttamia kuluja, kuten takaisinvetokuluja, tiedotuskuluja, matkakuluja, kokouskuluja, vaihtokuluja, asennuskuluja eikä käytettyä työaikaa.
Myyjän vastuu viivästyksestä ja tavaran virheestä rajoittuu kohdissa 7 (Toimitusaika) ja 13 (Takuu) määrättyihin seuraamuksiin. Myyjä ei missaan tapauksissa ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillistä vahinkoa.
Milloin valmistaja tai se, jolta myyjä hankkii tavaran, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy tai jaa täyttämättä, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

16. VAHINGON RAJOITTAMINEN
Sopijapuoli, joka vaittaa toisen sopijapuolen rikkoneen sopimuksen, on velvollinen ryhtymaan kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin syntyvan vahingon rajoittamiseksi sikali, kun han voi sen tehda ilman kohtuuttomia kustannuksia taikka haittaa.

17. PALAUTUKSET
Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hyvaksya palautusta. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja niita koskeva lasku hyvitetaan ainoastaan silla ehdolla, että myyjä on sita ennen nimenomaisesti hyvaksynyt palautuksen ja sopinut hyvityksen maarasta. Tallainen tavara voidaan ottaa takaisin ja hyvittaa ainoastaan, mikali se on alkuperaispakkauksessaan ja -kunnos- sa.

18. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN
Ellei erikseen ole toisin sovittu, omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, Toimitussopimus purkautuu ja myyjä on oikeutettu hakemaan jo toimitetun tavaran takaisin, mikali ostaja haetaan konkurssiin tai ei ole noudattanut, mitä tavaran maksamisesta on sovittu.

19. ILMOITUKSET
Toiselle osapuolelle lahetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lahettäja.

20. KIERRATY SV ASTUU
Ostaja vastaa toimitetun tavaran osalta EU:n direktiivissa 2002/96/EY/27.1.2003 (WEEE), jatelaissa (1072/1993) ja valtioneuvoston asetuksessa (852/2004) tuottajalle (myyjälle) asetetuista velvoitteista. Vastuu siirtyy koskemaan ilman eri ilmoitusta uudistettuja saadoksia 2011/65/EU ja 2012/19/EU sekä niiden kansallisia toimeenpanosaadoksia kun Nämä tulevat voimaan.

21. RAJOITETUN KAYTON AINEET
Tuotteiden tulee tayttaa kaikki EU:n ja Suomen lainsaadannon tuotteiden kemikaalipitoisuudelle asetetut vaatimukset. Valmistukseen markkinoille saattamiseen ja vaarallisia aineita sisaltavien tuotteiden markkinoille saattamista koskevat maaraykset voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/95/EY ja taman voimassaolon paatyttya Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa velvoittavat sekä myyjäa että ostajaa ottaen huomioon myos direktiivin liitteessa mainittuja poikkeustuotteita koskevat maaraykset. Direktiivissa mainitut rajoituksesta vapautetut kayttotarkoitukset voivat muuttua ilman eri ilmoitusta ja ostajan velvollisuus on tuntea tilausajankohdan kulloisetkin maaraykset.

22. AINEITA KOSKEVA ILMOITUSVELVOLLISUUS
Myyjän, jonka toimittama tuote sisaltaa ns erityista huolta aiheuttavaa ainettä yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena (p/p), on annettäva esineen ostajalle esineen turvallisen kayton mahdollistamiseksi riittavat tavarantoimittajan saatavilla olevat tiedot, joihin sisaltyy, tuotteen sisaltaman erityista huolta aiheuttavan aineen CAS-numero (Chemical Abstract Service), tuotteen paino, tuotteen sisaltaman erityista huolta aiheuttavan aineen paino sekä aineen kayttotarkoitus tuotteessa ja vahintaan aineen nimi.
Erityista huolta aiheuttavat aineet ovat maaritelty Euroopan Yhteisojen asetuksen (EC 1907/2006) artiklassa no 57 siten kun ne on tunnistettu artiklan 59(1) mukaisesti kun naiden aineiden pitoisuus ylittaa 0,1 painoprosenttia tuotteen tai pakkauksen painosta.
Asetuksen (EC 1907/2006) erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo voi muuttua ja tavarantoimittaja sitoutuu ilman eri ilmoitusta seuraamaan naita muutoksia ja ilmoittamaan asetuksen mukaiset tiedot myos muuttuneiden tietojen osalta.
Tuotteiden tulee tayttaa EU:ssa ja Suomessa kulloinkin voimassaolevat tuoteturvallisuusmaaraykset ja -standardit.

23. RIITAISUUDET
Sopimuksista ja niihin liittyvista maarayksista aiheutuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti sopia osapuolten kesken. Naihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikali sovintoon ei paasta, riita-asia ratkaistaan Myyjän kotipaikan alioikeudessa Suomessa. Sopimuksissa, joissa toinen osapuoli ei ole suomalainen, sovelletaan New Yorkin konvention mukaista valimiesmenettelya.

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje
© 2024 Vesala
webDesign: Mekanismi »